Üyelik

Madde 5
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş aşağıdaki koşullara uyan kişiler derneğe üyelik için başvurabilir.
Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
Her iki türde üyelik için genel kanuni şartlar dışında;
a) Asli üyelik için Arkeolog olmak,
b) Fahri üyelik için: Arkeoloji bilimine ve çalışmalarına uzmanlıkları ve uğraşı konuları yönünden yakın ilişkide bulunan meslek grubu mensubu olmak; veya benzeri alanlarda öğrenim görüyor olmak, mesleğe ve derneğe örnek hizmetleri bulunmak gereklidir.

Madde 6
Üyelik başvurusu yazılı olup, Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde kararı sağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabul edilen asil üyeler Genel Kurulda belirlenen giriş aidatını vererek Derneğe kayıt olurlar.
Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere, Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler için ayrı bir üye kayıt defteri tutulur.
Dernek kayıt ücretini ödeyenlere en kısa zaman içinde üyelik kartı verilir.

Asil Üyelik Yükümlülükleri

Madde 7
a) Derneğe üye olanlar, bu tüzüğü ve bu tüzüğün hükümlerine göre “Genel Kurulca çıkarılan Yönetmelikleri”, Genel Kurul kararlarını ve “Yönetim Kurulu kararlarını” aynen ve tamamen kabul etmiş sayılırlar.
b) Her üye derneğin amacına uygun üyelik haysiyet ve şerefine yakışır şekilde hareket etmeye, yetkili organlarca kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye zorunludur.
c) Giriş aidatı dışında her üye, yıllık aidatlarını derneğe ödemekle yükümlüdür.
d) Giriş aidatı ve yıllık aidatların miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Üyelerin Hakları

Madde 8
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa, aidat borçlarının silinmesini gerektirmez. Yönetim Kurulunun aidat borçlarını isteme hakkı saklıdır.
Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Her üyenin “Genel Kurulda” bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Üyelik başvurusu internet sitemizde yer alan formun doldurulup, ıslak imza ile imzalandıktan sonra dernek adresine posta ile göndermek suretiyle yapılabilir. İstanbul, Bursa, Antalya, Çanakkale, Muğla, İzmir ve Şanlıurfa’da yaşayan meslektaşlarımız bu illerde bulunan şubelerimize üye olabilirler. Üyelik başvuruları 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirir ve olumlu ya da olumsuz olarak karara bağlanır ve başvuru sahibine bildirilir. Başvuruları olumlu değerlendirilenlerin üyelikleri, üyelik kabulünün bildirildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Üyelik aidatı aylık 20 TL’dir.

Üyelik başvurusu için gerekli olan dokümanlar:

  • Üyelik Başvuru Formu (Islak İmzalı)
  • Diploma Fotokopisi (veya E-Devletten alınacak Mezun Belgesi)
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Ön ve arka yüz)
  • Üç adet fotoğraf

Dernek Adresi:

  • Arkeologlar Derneği P.K. 19, Ulus / ANKARA (06040)

Aidat ve bağışlar için:

  • Banka Hesap No:  T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi 36261333-5001 nolu Arkeologlar Derneği Hesabı
  • Şube Kodu : 683, İBAN : TR410001000683362613335001
Üye Başvuru Formu
Üye Bilgileri Güncelleme Formu

(Üyelik bilgilerinizi güncelleyip formu mail adresimize gönderebilirsiniz.)

Mail adresimiz: arkeologlardernegi@gmail.com