Tüzük

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1

Derneğin adı “Arkeologlar Derneği”dir. Merkezi Ankara’dır. Dernek yurt içinde ve dışında şube veya temsilcilikler açabilir.

Madde 2
Ülke ve Kamu yararları doğrultusunda arkeoloji alanında çalışmalar yapar, arkeologların değişen sosyal ve ekonomik dengeler içerisindeki konumlarını izler, saptar, değerlendirir, çözüm yollarını arar, ilgili kuruluşlara önerir.

Madde 3
Amacın gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki uğraşları verir.

a) Meslek onurunu ve üye haklarını korur, mesleki dayanışmada öncü görevini üstlenir.

b) Arkeolojinin ve arkeologların ülke düzeyindeki sorunlarını saptar ve ülke gündeminde tartışılır hale getirerek, öneriler sunar ve çözümler arar.

c) İlgili Bakanlık ve tüzel kişiliği olan kamu kuruluşları ile ilişki kurarak, arkeoloji ile ilgili konularda “Ulusal Politika”nın ve uygulama prensiplerinin belirlenmesine yardımcı olur.

d) Ülkenin arkeolojik mirasının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve korunmasına yardımcı olur.

e) Kişi ve kurumların doğal ve kültürel mirasa yaptıkları tahribatların önlenebilmesi için girişimlerde bulunur ve bu mirasın korunmasına duyarlı kamuoyu oluşturulmasını sağlar. Turizmin ve çevre kirliliğinin arkeolojik alanlara verdiği olumsuz etkileri önleyici çalışmalar yapar ve bu konuda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla yardımlaşır.

f) Mesleki alanda resmi ve özel kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde çalışmalar yaparak, mesleğin teorik ve pratik alanda gelişmesinin sağlanması için çalışır.

g) Mesleki gelişimin sağlanması için kamu kuruluşlarıyla Üniversitelerin arkeoloji anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlamak üzere çaba sarf eder. Mesleki eğitimde stajların teşvik edilmesi, müfredat içine dâhil edilmesi konusunda çalışmalar yapar.

h) Meslek elemanlarının yetiştirilmesinde ülkemizdeki diğer uluslara ait uzmanlık kurum ve kuruluşlarından (kazı, enstitü, kitaplık vb.) yararlanmaları için çaba sarf eder.

i) Arkeoloji ve arkeologları ilgilendiren meslekler arası iletişimin sağlanması ve diğer kültürel olaylarla dernek üyelerinin iletişimini kurmak için, ilgili Bakanlık ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, sergi, inceleme gezisi ve bilimsel çalışma ekiplerine dernek üyelerinin katılımını sağlar. Belirtilen faaliyetler için ilgili Bakanlık, tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının isteği olduğunda da üyelerinden yeteri kadarını bu çalışmalara katılmak üzere görevlendirir.

j) Kültür Bakanlığı bünyesi dışında da mesleğin görevi gereği bazı kuruluşlarda Başbakanlık (MTA, MİT), İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Karayolları, DSİ), Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Belediyeler vb. benzer kuruluşlarda arkeologların istihdam edilmeleri doğrultusunda çalışmalar yapar.

k) Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak için geleneksel gün, yemek, gezi vb. sosyal faaliyetler düzenler.

l) Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere sosyal tesisler açar.

m) Arkeoloji bilimine ve çalışmalarına uzmanlıkları ve uğraşı konuları yönünden yakın ilişkide bulunan ilgili bilim dallarındaki meslek grupları ile dayanışmayı sağlar.

n) Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “Meslek Odası” kurmak için çalışır.

o) Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğe gelir sağlayıcı finans kaynaklarını araştırır.

p) Dernek yukarıdaki amaçları doğrultusunda yayın çıkarır.

r) Uluslar arası dernek ve kuruluşlarla ilişki kurar, işbirliği yapar.

s) Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon ya da konfederasyon çatısı altında birleşebilir.

t) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika vb. sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için girişim ve platformlar oluşturabilir.

DERNEĞİN KURUCULARI

Madde 4
Derneğin ilk kurucuları, hepsi T.C. uyruklu aşağıda kimlikleri yazılı kimselerdir.

Adı Soyadı : İnci BAYBURTLUOĞLU
Baba Adı : Kemal
Doğum Tarihi ve yeri : 30.11.1936 Üsküdar
Mesleği : Arkeolog
Ev adresi : Turgutlu Sok. 15/4–06700- ANKARA

Adı Soyadı : Çoşkun ÖZGÜNEL
Baba Adı : Mustafa Fehmi
Doğum Tarihi ve yeri : 21.8.1941 Erzincan
Mesleği : Dil ve Tarih–Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Profesörü
Ev adresi : Sedat Simavi Sok. 23/B-10 Çankaya-ANKARA

Adı Soyadı : Çelik TOPÇU
Baba Adı : Mehmet Nezih
Doğum Tarihi ve yeri : 9.1.1944 Çorlu
Mesleği : Arkeolog
Ev adresi : Pilot Sok. 10/2 – 06690 Çankaya-ANKARA

Adı Soyadı : Emine AYNUR
Baba Adı : İhsan Doğum Tarihi ve yeri : 25.11.1950 Sürmene
Mesleği : Arkeolog
Ev adresi : İlk Yerleşim Mah. 399. Sok. No: 43 Batıkent-ANKARA

Adı Soyadı : Mehmet SÖYLEMEZ
Baba Adı : İbrahim
Doğum Tarihi ve yeri : 12.4.1945-Bacı
Mesleği : Arkeolog
Ev adresi : Şenlik Mah. Camcı Sok. 12/16 Keçiören-ANKARA

Adı Soyadı : Müberra GÜNEL
Baba Adı : İsmail Doğum Tarihi ve yeri : 1955 Keskin
Mesleği : Arkeolog
Ev adresi : Güvenevler Güven Sok. 17/4 Aşağı Ayrancı-ANKARA

Adı Soyadı : Özgür ÇAVGA
Baba Adı : Sabahattin
Doğum Tarihi ve yeri : 30.6.1961 Antakya

Madde 5
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş aşağıdaki koşullara uyan kişiler derneğe üyelik için başvurabilir.
Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
Her iki türde üyelik için genel kanuni şartlar dışında;
a) Asli üyelik için Arkeolog olmak,
b) Fahri üyelik için: Arkeoloji bilimine ve çalışmalarına uzmanlıkları ve uğraşı konuları yönünden yakın ilişkide bulunan meslek grubu mensubu olmak; veya benzeri alanlarda öğrenim görüyor olmak, mesleğe ve derneğe örnek hizmetleri bulunmak gereklidir.

Madde 6
Üyelik başvurusu yazılı olup, Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde kararı sağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabul edilen asil üyeler Genel Kurulda belirlenen giriş aidatını vererek Derneğe kayıt olurlar.
Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere, Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler için ayrı bir üye kayıt defteri tutulur.
Dernek kayıt ücretini ödeyenlere en kısa zaman içinde üyelik kartı verilir.

ASİL ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 7
a) Derneğe üye olanlar, bu tüzüğü ve bu tüzüğün hükümlerine göre “Genel Kurulca çıkarılan Yönetmelikleri”, Genel Kurul kararlarını ve “Yönetim Kurulu kararlarını” aynen ve tamamen kabul etmiş sayılırlar.
b) Her üye derneğin amacına uygun üyelik haysiyet ve şerefine yakışır şekilde hareket etmeğe, yetkili organlarca kendilerine verilen görevleri yerine getirmeğe zorunludur.
c) Giriş aidatı dışında her üye, yıllık aidatlarını derneğe ödemekle yükümlüdür.
d) Giriş aidatı ve yıllık aidatların miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 8
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa, aidat borçlarının silinmesini gerektirmez. Yönetim Kurulunun aidat borçlarını isteme hakkı saklıdır.
Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Her üyenin “Genel Kurulda” bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

DERNEKTEN ÇIKARILMA

Madde 9
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanlar, dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz kudretini kaybedenler, eylem ve işlemleriyle derneği zarara sokan, meslek onurunu ve haysiyetini zedeleyici davranışlarda bulunanlar, Yönetim Kurulu kararı ile Disiplin Kuruluna sevk edilir; Disiplin Kurulunun raporu değerlendirilerek Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılırlar. Dernekten bu sebeplerle çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar. Ancak karara ilk Genel Kurulda itiraz edebilirler.
Yüklendiği aidatı 2 yıl üst üste ödemeyen üyenin üyeliğine Yönetim Kurulu kararı ile son verilir. Dernekten bu sebeple çıkarılanlar aidat borcunu ödemeleri halinde üyeliğe tekrar alınırlar.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 10 Derneğin organları şunlardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Disiplin Kurulu

a) GENEL KURUL

Madde 11
Genel kurul, dernek asil üyelerinden oluşan en yetkili kuruldur. Yetkili kurulların seçilmesi, ana tüzüğün değiştirilmesi, hesapların incelenmesi, bütçenin onayı ve derneğin feshi yetkileri Genel Kurulundur.

Madde 12
Genel Kurul iki yılda bir Mayıs ayı içinde Yönetim Kurulunun tespit ve ilan edeceği tarihte olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya derneğe kayıtlı üyelerden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir.
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması nedeninin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GÜNDEM

Madde 13
Genel Kurul’da yalnız gündeme konulan maddeler tartışılır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme alınması zorunludur.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 14
Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTI USULÜ VE KONGRE DİVANI

Madde 15
Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi kimlik belgeleri yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilen görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Genel Kurula katılma hakkı olmayanlar ile dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

DİVAN OLUŞUMU VE GÖREVLERİ
Açılıştan sonra; Genel Kurul’u yönetmek üzere yazılı veya sözlü olarak üyeler tarafından önerilen adaylar arasından açık oylama ile bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Yazmanlar toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgeleri korur ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim eder.

KARAR ALMA VE OY KULLANMA USULLERİ
Genel Kurulda kararlar oylamaya katılanların yarıdan bir fazlası ile alınır. Dernek organlarının seçimi hariç her türlü oylama açık usulde el kaldırılarak yapılır.

ORGANLARIN SEÇİMİ
Dernek organlarına adaylık ya şahsen veya üyeler tarafından divana önerilir. Divan her adayın adını, aday olduğu organı belirterek kaydeder ve Genel Kurul’a sunar.
Dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Oylamaya katılanlar kimliklerini divana göstererek hazirun listesindeki isimlerinin karşısını imzalarlar.
Organlar için kullanılan oyların sayımı divan üyeleri veya divanın görevlendireceği kişiler tarafından açık olarak yapılır. Sonuç bir tutanakla belirtilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 16
Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgah adresleri bir yazı ile Valiliğe bildirilmesi zorunludur.

b) YÖNETİM KURULU

Madde 17
Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oyla yapılır. Derneği temsil yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Ancak kendi üyelerinden bir veya birkaçına bu yetkiyi devredebilir. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin süresi iki yıldır. Tekrar seçilebilirler. Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan yardımcısı, bir Sekreter ve bir Sayman seçer.
Yönetim Kurulu Başkanı dernek genel başkanıdır.
Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayıp, Genel Kurul’un onayına sunmak, tüzükteki amaçlara uygun çalışmalar yapmak, Genel Kurul kararlarını uygulamak Yönetim Kurulunun görevidir.
Yönetim Kurulu toplantılarına haklı bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez katılmayanların üyelikleri düşer, yerine yedek üyeler sırasıyla çağrılır.

c) DENETLEME KURULU VE İÇ DENETİM

Madde 18
Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından seçilerek üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Derneğin hesapları Denetleme Kurulu tarafından yılda en az iki defa denetlenerek sonuç bir rapor halinde Genel Kurula sunulur.

d) DİSİPLİN KURULU
Dernek Genel Kurulu tarafından seçilecek üç asil ve üç yedekten oluşur. Bu kurul Dernek Tüzüğü ve meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunan üyeleri inceleyerek aldığı kararları dernek yönetim kuruluna bildirir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 19
Derneğin gelirleri şunlardır.

a)Yıllık aidat.

b) Kendi isteğiyle derneğe başvurularak yapılan bağışlar ve ayni yardımlar.

c)Gün, yemek, çay, gezi ve konser gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

ç) Diğer gelirler.

Makbuzlarla, belli yerlerde kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, kültürel sergi ve gösteri yoluyla, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplama hallerinde 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uyulması zorunludur.

d)Yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım alınabilir. Alınacak ayni ve nakdi yardımlarda Dernekler Kanunu Hükümlerine uyulması zorunludur.

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

Madde 20
Dernek aşağıdaki defterleri tutar:
a) Üye kayıt defteri,
b) Gelen ve giden evrak defteri,
c) Yönetim Kurulu karar defteri,
d) Gelir ve gider defteri,
e) Demirbaş defteri,
f) Alındı belgesi kayıt defteri
Bu defterlerin noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünden tasdikli olması gerekir. Yönetim Kurulu bu defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasından sorumludur.

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 21
Dernek gelirleri alındı belgesiyle toplanır. Bu defterler ve belgelerin beş yıl süreyle saklanması zorunludur. Alındı belgeleri Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen usullere göre temin edilir ve kullanılır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişilere verilecek yetki belgeleri ilgili yasa ve yönetmeliklere göre düzenlenir.
Derneğin banka hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

BORÇLANMA USULÜ
Dernek giderlerinin karşılanması için, yeterli parası yoksa;
2000 YTL’ye kadar olan ihtiyaç dernek saymanınca kişilerden bir tutanakla borç alınabilir. 2000 YTL üzeri ihtiyaçlar; miktar ve ihtiyaç nedeni belirtilerek Yönetim Kurulu kararı ile borç alınarak sağlanabilir. Borç alınırken ve ödenirken tutanak veya senetle belgelenir. Bu belgeler muhasebe evrakı içinde saklanır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 22
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurulundur. Tüzük değişikliği ancak gündemde yer almışsa veya hazır bulunan üyelerden onda birinin isteği üzerine gündeme alınmışsa Genel Kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliğine karar verme yeter sayısı, hazır bulunan üyelerin çoğunluğudur.
Tüzük değişikliğinin tescil ve ilanı, dernek kuruluşundaki usule uygun yapılır.

ŞUBELERİN KURULUŞ VE KURALLARI

Madde 23
Şubelerin kurulmasına Merkez Yönetim Kurulu karar verir. Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaat yapılır.
Şubelerin organları şunlardır:

a) Şube Genel Kurulu

b). Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu

d) Merkez Genel Kurul temsilcileri

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 24
Şube üyelerinden oluşur. Şubeler, Olağan Genel Kurul toplantılarını, Merkez Olağan Genel Kurul toplantısından en az iki (2) ay önce tamamlamak ve Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine ve Genel Merkeze bildirirler. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Dernek Genel Kurulunun çalışma esasları şubelere de uygulanır. Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun çalışmalarını inceler ve aklar.

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Madde 25
Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel Kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Madde 26
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki sene için seçilen beş asil, beş yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçer. En az ayda bir toplanır. Şubeyi özel ve tüzel kişilere kanun kuruluşlarına karşı Şube Başkanı temsil eder. Şube, Genel Merkez onayıyla Bülten yayınlayabilir. Şube her türlü çalışmasında ve girişiminden Genel Merkeze karşı sorumludur.

ŞUBE DENETLEME KURULU

Madde 27
Şube Genel Kurulunca seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. Altı ayda bir şubenin hesaplarını denetler. Raporların bir nüshasını denetlemeden en fazla 15 gün içerisinde Genel Merkeze sunar.

ŞUBELERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 28
Şube Yönetim Kurulu seçimi izleyen 1 ay içinde çalışma raporu ve bütçe hazırlığını yaparak onay için Genel Merkeze gönderir. Genel Merkez rapor ve bütçeyi en geç 1 ay içinde inceleyerek sonucu şubeye yazı ile bildirir.
Şubeler dernek tüzüğü uyarınca üye kaydederler, kaydedilen üyeler Genel Merkeze bildirilir ve Genel Merkezce hazırlatılacak üye kimlik kartları üyelere verilir. Şubeler üye aidatlarından elde edecekleri gelirin %10’unu Genel Merkez hesabına gönderirler.
Şubeler her yıl sonunda bilançolarını Genel Merkeze gönderirler.

DERNEĞİN FESHİ

Madde 29
Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Genel Kurulca fesih kararı verilmesi halinde üç kişilik tasfiye kurulu bu iş için görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığı ICOM (Uluslar arası Müzeler Konseyi) Türkiye milli Komitesine devredilir.