Amaç

Arkeologlar Derneğinin Amaçları

Arkeologlar Derneği Tüzüğünün 3’cü Maddesi Gereğince;

Amacın gerçekleşmesi için dernek aşağıdaki uğraşları verir.

a)  Meslek onurunu ve üye haklarını korur, mesleki dayanışmada öncü görevini üstlenir.

b)  Arkeolojinin ve arkeologların ülke düzeyindeki sorunlarını saptar ve ülke gündeminde tartışılır hale getirerek, öneriler sunar ve çözümler arar.

c)  İlgili Bakanlık ve tüzel kişiliği olan kamu kuruluşları ile ilişki kurarak, arkeoloji ile ilgili konularda “Ulusal Politika”nın ve uygulama prensiplerinin belirlenmesine yardımcı olur.

d)  Ülkenin arkeolojik mirasının bilimsel yöntemlerle araştırılması ve korunmasına yardımcı olur.

e)  Kişi ve kurumların doğal ve kültürel mirasa yaptıkları tahribatların önlenebilmesi için girişimlerde bulunur ve bu mirasın korunmasına duyarlı kamuoyu oluşturulmasını sağlar. Turizmin ve çevre kirliliğinin arkeolojik alanlara verdiği olumsuz etkileri önleyici çalışmalar yapar ve bu konuda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla yardımlaşır.

f)  Mesleki alanda resmi ve özel kuruluşlarla eş güdüm içerisinde çalışmalar yaparak, mesleğin teorik ve pratik alanda gelişmesinin sağlanması için çalışır.

g)  Mesleki gelişimin sağlanması için kamu kuruluşlarıyla Üniversitelerin arkeoloji Anabilim dalları arasında eş güdümü sağlamak üzere çaba sarf eder. Mesleki eğitimde zorunlu stajların (müze içi çalışmalar ve kazılara katılım vb.) getirilmesi için çalışmalar yapar.

h)  Meslek elemanlarının yetiştirilmesinde ülkemizdeki diğer uluslara ait uzmanlık kurum ve kuruluşlarından (kazı, enstitü, kitaplık vb.) yararlanmaları için çaba sarf eder.

i)  Arkeoloji ve arkeologları ilgilendiren meslekler arası iletişimin sağlanması ve diğer kültürel olaylarla dernek üyelerinin iletişimini kurmak için, ilgili Bakanlık ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği kurs, seminer, konferans, panel, sempozyum, sergi, inceleme gezisi ve bilimsel çalışma ekiplerine dernek üyelerinin katılımını sağlar. Belirtilen faaliyetler için ilgili Bakanlık, tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşlarının isteği olduğunda da üyelerinden yeteri kadarını bu çalışmalara katılmak üzere görevlendirir.

j)  Kültür Bakanlığı bünyesi dışında da mesleğin görevi gereği bazı kuruluşlarda Başbakanlık (MTA, MİT), İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü), Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Karayolları, DSİ), Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Belediyeler vb. benzer kuruluşlarda arkeologların istihdam edilmeleri doğrultusunda çalışmalar yapar.

k)  Üyeler arasındaki dayanışmayı sağlamak için geleneksel gün, yemek, gezi vb. sosyal faaliyetler düzenler.

l)  Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere sosyal tesisler açar.

m)  Arkeoloji bilimine ve çalışmalarına uzmanlıkları ve uğraşı konuları yönünden yakın ilişkide bulunan ilgili bilim dallarındaki meslek grupları ile dayanışmayı sağlar.

n)  Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “Meslek Odası” kurmak için çalışır.

o)  Yukarıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için derneğe gelir sağlayıcı finans kaynaklarını araştırır.

p)  Uluslar arası dernek ve kuruluşlarla ilişki kurar, işbirliği yapar.

r)  Dernek yukarıdaki amaçları doğrultusunda yayın çıkarır.