Kültür ve Turizm Bakanlığına Atanacakların Listesi Yayınlandı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4(B) MADDESİNE GÖRE DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ, MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCISI, TEKNİKER POZİSYON UNVANLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
GENEL AÇIKLAMA: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinde;Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.Sözleşmesini;a)      Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b)      Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler,  bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.” hükmü yer almıştır.

Buna göre; Bakanlığımız sözleşmeli Diğer Teknik Hizmet Personeli, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Tekniker pozisyonlarına atanmak amacıyla başvuran ve KPSS puan sıralaması sonucu yerleştirilen adayların durumlarını yukarıdaki açıklamaya göre yeniden değerlendirmeleri, durumları yukarıda belirtilen madde kapsamına girenlerin (başvurularının yeniden değerlendirilmesi amacıyla) bu hususu aşağıda yer alan atamaya esas evraklarını getirirken ya da süresi içinde posta ile veya kargo aracılığıyla gönderirken bir dilekçe ile belirtmeleri gerekmektedir.

(Maddede geçen 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri ile Ek 4 üncü maddesi aşağıda yer almıştır.

Ek Madde 3 – b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir.

c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır.

Ek Madde 4 – Sözleşmeli personelin, unvan değişikliği suretiyle atamasının yapılacağı pozisyon için öngörülen ilk defa hizmete alınma prosedürüne riayet edilmesi kaydıyla, unvan değişikliği mümkündür.)

 

1. YERLEŞTİRİLEN ADAYLARIN AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EN GEÇ 14/08/2015 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUHSİN YAZICIOĞLU CADDESİ NO: 50 BALGAT/ANKARA ADRESİNE GETİREREK ŞAHSEN MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. BELİRTİLEN TARİHE KADAR YAPILMAYAN YA DA EKSİK EVRAKLA YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAK VE BU ADAYLARIN ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

 

2-     BELGELERİN SON ALTI AY İÇERİSİNDE ALINMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. (Adli Sicil Belgesinin 27/07/2015 tarihi veya sonrasına ait olması.)

 

 3-      AYRICA ADRESLERE TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR.

 

4-    YERLEŞTİRİLDİKLERİ HALDE ATAMA İÇİN ÖNGÖRÜLEN NİTELİKLERDEN HERHANGİ BİRİSİNE SAHİP OLMADIĞI ANLAŞILAN ADAYLARIN ATAMALARI YAPILMAYACAKTIR.

 

5-      AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBAT:       0312 309 08 50 / 2140 – 2141 – 2142

 

 

 GETİRİLECEK/GÖNDERİLECEK BELGELER

 

1-   Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

2-     Yerleşim Yeri Belgesi (Aslı),

3-     Nüfus Cüzdanının noter tasdikli örneği (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.),

4-     27/07/2015 tarihi veya sonrası itibariyle alınan Adli Sicil Belgesi (Aslı), (e-Devlet üzerinden de alınabilir.)

5-     Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesinin noter tasdikli sureti (Aslı ile beraber fotokopisinin getirilmesi halinde kurumumuzca tasdik edilecektir.)

(657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A.6) fıkrasında askerlik durumu itibariyle aranacak koşullar yer almıştır. Buna göre sözleşmeli pozisyonlara atanacak adayların askerlik durumu itibariye;

a)      Askerlikle ilgisi bulunmamalıdır. Bir kimse askerlik görevini yapmış ise veya askerliğe elverişli olmadığına dair ilgili sağlık kurullarından askerliğe elverişli değildir raporu almışsa bu koşul gerçekleşmiş olur,

b)      Askerlik çağına gelmemiş olmamalıdır. Askerlik çağı 1111 sayılı Kanunla kural olarak 20 yaş ile sınırlandırılmıştır.

c)      Askerlik çağına gelmiş ise, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gerekmektedir.

Bu durumların ilgili askerlik şubesinden alınacak belgelerle kanıtlanması gerekmektedir.)

6-     Sağlık Raporu,

(Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri veya hastanelerden alınacak sağlık raporunda “Seyahate ve arazide çalışmaya elverişlidir.” ifadesinin bulunması gerekmektedir.)

7-     4,5 x 6 ebadında vesikalık fotoğraf (6 adet),

8-     Mal Bildirimi (İki sayfa olan Mal Bildirimi arkalı önlü olarak tek yaprakta doldurulacaktır.)

9-     Yerleştirilen adayların aşağıda yer alan genel dilekçeyi de vermeleri gerekmektedir.

10-    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 nüsha (tek sayfaya sığacak şekilde) olarak düzenlenecek olup, üzerinde tahribat, kazıntı ve silinti yapılmaması gerekmektedir.)

İlanen tebliğ olunur.

 

KPSS PUANI ESAS ALINARAK BÖLÜMLER İTİBARİYLE HAZIRLANAN LİSTELER AŞAĞIDA YER ALMIŞ OLUP, YERLEŞMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR “ASIL” OLARAK BELİRTİLMİŞTİR.

SANAT TARİHİ 

ARKEOLOJİ

HİTİTOLOJİ

ANTROPOLOJİ

SÜMEROLOJİ

ETNOLOJİ

MÜHENDİS (HARİTA)

MÜHENDİS (MAKİNE) 

MÜHENDİS (İNŞAAT)

MİMAR 

ŞEHİR PLANCISI

TEKNİKER (HARİTA)

TEKNİKER (MAKİNE)

TEKNİKER (İNŞAAT)

TEKNİKER (ELEKTRİK)

DİLEKÇE (İndirmek için tıklayınız)

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU (İndirmek için tıklayınız.)

MAL BİLDİRİMİ (İndirmek için tıklayınız)

image

 

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir