Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Arkeolog Alınacak

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Personel Alımı

I. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1. 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik’in 17.maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Hukuk Müşaviri kadrosu için üniversitelerin hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

3. Avukatlar ve mesleki unvanları belirtilen teknik ve idari uzmanlık kadroları için, belirtilen mesleklere ilişkin üniversitelerin ilgili bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

4. Dört yıllık yüksekokul mezunu destek personeli kadroları için başvuracak adayların belirtilen mesleklere ilişkin üniversitelerin ilgilibölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az beş yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

5. İki yıllık yüksekokul mezunu destek personeli kadroları için başvuracak adayların belirtilen mesleklere ilişkin üniversitelerin ilgili meslek yüksekokullarından ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, en az iki yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

6. Yönetici sekreteri kadrosu için en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak

7. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırk yaşını doldurmamış olmak,

8. Mütercim tercüman (1 İngilizce, 1 Fransızca) ve rehber (İngilizce) kadroları için Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az 80 puan almış olmak ,

9. Türk Dili ve Edebiyatçısı kadrosu için tercihen Osmanlıca bilmek.

II. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ

1. Giriş sınavına katılabilmek için Başkanlık internet sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin 16.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Çam Burnu Mevkii Eceabat- Çanakkale adresine şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

a. Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

b. Mesleki deneyimini gösteren belge.

c. Mütercim tercüman ve rehber kadroları için Yabancı Dil Sınavı (YDS) ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğer seviyede puan almış olanların sonuç belgesi aslı veya Başkanlıkça onaylı örneği,

d. İki adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm),

e. Adayın özgeçmişi.

2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Ancak posta yoluyla yapılan başvurularda istenilen belgelerin ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular işleme konmaz.

III. SINAV İŞLEMLERİ:

1. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personel alımı Giriş Sınavı sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı olarak, 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul Ve Esasları İle Personeli Hakkında Yönetmelik’in 21.maddesinin 4,5 ve 6.fıkralarındaki hükümlere uygun olarak yapılacaktır. Sözlü sınav adayların;

a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek,

ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

2. Adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından beşinci fıkrada belirtilen ölçütlerin değerlendirilmesi suretiyle (a) bendi 50, (b) ila (f) bentlerinin tamamı için 50 olmak üzere toplam 100 üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekir.

3. Giriş sınavı puanının ve başarı sıralamasının tespit edilmesi

a. Komisyon tarafından sözlü sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar başarılı olanların listesi belirlenir.

b. Komisyon ayrıca, giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek liste belirleyebilir. Başarı sırasına göre alınacak yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

c. Komisyonun belirlediği sınav sonuçları Bakan onayı ile kesinleşir. Kesinleşen liste Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonucu asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilir.

d. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

4. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 28.8.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelik’in hükümleri geçerlidir.

IV. İLETİŞİM

Yazışma adresi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çamburnu Mevkii Eceabat-Çanakkale

e-mail : catab@kultur.gov.tr

MESLEK GRUBU ALINACAK PERSONEL SAYISI
HUKUK MÜŞAVİRİ 1
AVUKAT 2
UZMANLAR (Teknik)
Mimar 5
Şehir Plancısı 3
Peyzaj Mimarı 2
Harita Mühendisi 1
İnşaat Mühendisi 2
Makine Mühendisi 1
Elektrik Mühendisi 1
Elektronik Mühendisi 2
Bilgisayar Mühendisi 1
Orman Mühendisi 1
Arkeolog 2
Sanat Tarihçisi 2
Tarihçi 2
TOPLAM 25
UZMANLAR (İdari)
Türk Dili ve Edebiyatı 1
İşletmeci, İktisatçı, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
6
Uluslararası İlişkiler
İstatistik 1
TOPLAM 9
DESTEK PERSONELİ
A. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU DESTEK PERSONELİ
Mütercim Tercüman 2
Turizm Rehberi 1
Grafik Tasarımcı 1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 1
Arşiv ve Dokümantasyon Uzmanı 1
TOPLAM 6
B. İKİ YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU DİĞER DESTEK PERSONELİ
Restoratör 2
Elektrik Teknikeri 1
İnşaat Teknikeri 1
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama 2
TOPLAM 6
C. DİĞER PERSONEL
Yönetici Sekreteri 1
Sekreter 1
Büro Görevlisi 2
Arşiv Görevlisi 2
Evrak Görevlisi 2
TOPLAM 8

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

MESLEK GRUBU SINAV KONULARI
HUKUK MÜŞAVİRİ Tarihi Alan ile ilgili Mevzuat, Anayasa, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İdari Hukuk, Koruma Mevzuatı, İmar Mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Hukuk
AVUKAT Tarihi Alan ile ilgili Mevzuat, İş Hukuku, Ticaret Hukuku, İdari Hukuk, Koruma Mevzuatı, İmar Mevzuatı, İhale Mevzuatı Genel Hukuk, genel kültür
UZMANLAR (Teknik)
Mimar Tarihi Alan İle ilgili mevzuat, Koruma Mevzuatı, İmar Mevzuatı, yapı denetim mevzuatı, mimarlık tarihi, Tarihi Alanda yapılmış mekansal düzenlemeler, mimari çizim teknikleri, genel kültür
Şehir Plancısı Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Koruma Mevzuatı, İmar Mevzuatı, Planlama kademelenmeleri ve teknikleri, Tarihi Alanda yapılmış planlama çalışmaları, coğrafi bilgi sistemleri, genel kültür
Peyzaj Miman Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, İmar mevzuatı, bitkisel ve yapısal malzeme seçim bilgisi, seracılık, sulama teknikleri, budama teknikleri, açık mekan düzenleme teknikleri, genel kültür
Harita,/Geomatik /Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, jeodezi, dengeleme hesabı, ölçme bilgisi, kartoğrafya, kadastro, taşınmaz mal ve miras hukuku, coğrafi bilgi sistemleri, genel kültür
İnşaat Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, İmar Mevzuatı, yapı denetimi mevzuatı, malzeme bilgisi, mukavemet, zemin mekaniği, yapım işlerinin diğer branşlarla koordinasyonu, proje okuma bilgisi, altyapı ve üstyapı tesislerinin yapım işlerinin programlanması, genel kültür
Makine Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Mekanik tesisat kurulumları, malzeme bilgileri, mekanik tesisatın işletmesi, ısıtma, soğutma iklimlendirme, havalandırma tesisatları, yapı denetimi mevzuatı, genel kültür
Elektrik Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, enerji sistemlerinin otomasyonu, elektrik tesisatlarının projelendirmesi, kurulumu ve işletilmesi, proje okuma bilgisi, zayıf akım sistemleri, elektrik devreleri, güç elektroniği, elektrik makineleri, yüksek gerilim tekniği, elektromekanik enerji dönüşümü, devre analizi, elektromanyetik alan teorisi, sistem modelleme ve kontrol, temiz enerji, yapı denetimi mevzuatı, genel kültür
Elektronik Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, otomatik kontrol sistemleri, elektromekanik sistemler, kesintisiz güç kaynakları(ups), sayısal sistem tasarımı, güç elektroniği, elektrik makineleri, haberleşme sistemleri, sayısal işaret işleme, genel kültür
Bilgisayar Mühendisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programlama, dosya organizasyonu, veri tabanı yönetim sistemleri, sistem programlama, sayısal işaret işleme, web tasarımı, gerçek zamanlı sistem tasarımı, ağ tasarımı ve güvenliği, mikroişlemci sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, genel kültür.
Orman Mühendisi Tarihi Alanla ilgili mevzuat, tarihi alanın orman yapısı, Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması, Fidanlık ve seracılık çalışmaları, orman bakımı, bitki ve ağaç budama teknikleri, sulama teknikleri, bitki besleme teknikleri, kaçak avcılıkla mücadele, orman yolları, coğrafi bilgi sistemleri, genel kültür
Arkeolog Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, Anadolu uygarlıkları, bilimsel kazı teknikleri, savaş alanları arkeolojisi, ören yerleri ve müzecilik, antik dönem coğrafyası, genel kültür
Sanat Tarihçisi Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, Türkiye’de müzecilik, Türk plastik sanatları, ören yerleri ve müzeler, kültür varlıklarının korunması ve kullanımı, Türkiye’de sivil mimarlık örnekleri ile anıtsal yapıların özellikleri, genel kültür.
Tarihçi Tarihi Alan Mevzuatı, İslam Öncesi Türk Tarihi, Türk İslam Tarihi, Osmanlı Devletinin Yönetim, Kültür, Eğitim yapısı, 20.Yüzyıl Başında Osmanlı Devleti, Dünya Savaşları, Çanakkale Savaşları, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet Dönemi,
genel kültür.
UZMANLAR (İdari)
Türk Dili ve Edebiyatçısı Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, divan edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, 20.Yüzyı başında Osmanlı Devletindeki önemli edebi çalışmalar, Çanakkale Savaşları konusundaki eserler, cumhuriyet dönemi edebiyatı, Osmanlıca bilgisi, genel kültür
İşletmeci, İktisatçı, Maliyeci, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimci Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, anayasa hukuku, medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usul hukuku, vergi hukuku, genel muhasebe, mali tablolar analizi, genel kültür .
Uluslararası İlişkiler uzmanı Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, Tarihi Alanla ilgili uluslararası antlaşmalar, Türkiye ekonomisi ve güncel ekonomik sorunlar, uluslararası güncel konular, Türkiye’nin dış politikası Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere ve Fransa ile uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, anayasa hukuku, idare hukuku ve idari yargılama usulü, genel kültür .
İstatistikçi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, veri toplama teknikleri, istatistiki veri analizleri, analitik bilgi ve proje yönetimi, genel kültür
DESTEK PERSONELİ

A. DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU DESTEK PERSONELİ

Mütercim Tercüman Tarihi Alanla ilgili bilgiler, Fransızca ve İngilizce dil bilgisi, genel kültür.
Turizm Rehberi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, Türkiye’nin turizm politikası, Turizm verileri, turizm rehberliğine ilişkin mevzuat, genel kültür
Grafik Tasarımcı Tarihi Alanla ilgili bilgiler, tasarım unsurları, tasarım ilkeleri, dijital tasarım, halkla ilişkiler, genel kültür
Halkla İlişkiler ve Tanıtım elemanı Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, halkla ilişkilerin ilkeleri, iletişim modelleri, iletişim araçları, pazarlama, iletişim ve kamuoyu, genel kültür
Arşiv ve Dokümantasyon elemanı Tarihi Alanla ilgili bilgiler, Osmanlı Arşivleri, Devlet Arşivleri, arşiv ve dokümantasyonla ilgili mevzuat, kurumsal ve ulusal arşivler dosya planı, arşiv malzemelerinin korunması, kullanılması, gizliliği prensipleri, bilgisayar program bilgileri, genel kültür

B. İKİ YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU DİĞER DESTEK PERSONELİ

Restoratör Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, 2863 sayılı Kanun, restorasyon teknikleri, korumaya yönelik projeler, malzeme bilgisi, genel kültür.
Elektrik Teknikeri Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, elektrik sistemlerinin kurulumu ve işletilmesi, elektrik devreleri, yapı denetim mevzuatı, genel kültür
İnşaat Teknikeri Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, yapımla ilgili mevzuat, yapı denetimi mevzuatı, altyapı ve üst yapı uygulamaları, genel kültür
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama elemanı Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, web tasarımı, bilgi teknolojileri donanımları, bilgisayar programlama, yazılım, genel kültür
Muhasebe ve Vergi Uygulama elemanı Tarihi Alan ile ilgili mevzuat, muhasebe sistemleri, tekdüzen muhasebe sistemi, genel muhasebe, mali tablolar analizi, vergi mevzuatı, genel kültür
C. DİĞER PERSONEL
Yönetici Sekreteri Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, idari koordinasyon, bilgisayar programlan kullanımı, genel kültür
Sekreter Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programlan kullanımı, genel kültür
Büro Görevlisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, bilgisayar programlan kullanımı, genel kültür
Arşiv Görevlisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, dosyalama teknikleri, dosya planı, genel kültür
Evrak Görevlisi Tarihi Alan ile ilgili bilgiler, dosyalama teknikleri, dosya planı, genel kültür

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir