Derneğimize Üye Olabilirsiniz

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş aşağıdaki koşullara uyan kişiler derneğimize üyelik için başvurabilir.

Madde 5
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve onsekiz yaşını bitirmiş aşağıdaki koşullara uyan kişiler derneğe üyelik için başvurabilir.
Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki tür üyeliği vardır.
Her iki türde üyelik için genel kanuni şartlar dışında;
a) Asli üyelik için Arkeolog olmak,
b) Fahri üyelik için: Arkeoloji bilimine ve çalışmalarına uzmanlıkları ve uğraşı konuları yönünden yakın ilişkide bulunan meslek grubu mensubu olmak; veya benzeri alanlarda öğrenim görüyor olmak, mesleğe ve derneğe örnek hizmetleri bulunmak gereklidir.

Madde 6
Üyelik başvurusu yazılı olup, Dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliği kabul veya isteğin reddi şeklinde kararı sağlayıp, sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabul edilen asil üyeler Genel Kurulda belirlenen giriş aidatını vererek Derneğe kayıt olurlar.
Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat verebilirler, her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlere, Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Ancak organlara seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyeler için ayrı bir üye kayıt defteri tutulur.
Dernek kayıt ücretini ödeyenlere en kısa zaman içinde üyelik kartı verilir.

Asil Üyelik Yükümlülükleri

Madde 7
a) Derneğe üye olanlar, bu tüzüğü ve bu tüzüğün hükümlerine göre “Genel Kurulca çıkarılan Yönetmelikleri”, Genel Kurul kararlarını ve “Yönetim Kurulu kararlarını” aynen ve tamamen kabul etmiş sayılırlar.
b) Her üye derneğin amacına uygun üyelik haysiyet ve şerefine yakışır şekilde hareket etmeye, yetkili organlarca kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye zorunludur.
c) Giriş aidatı dışında her üye, yıllık aidatlarını derneğe ödemekle yükümlüdür.
d) Giriş aidatı ve yıllık aidatların miktarı Genel Kurul tarafından belirlenir.

Üyelerin Hakları

Madde 8
Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa yazılı dilekçe ile yapılır. İstifa, aidat borçlarının silinmesini gerektirmez. Yönetim Kurulunun aidat borçlarını isteme hakkı saklıdır.
Dernek üyeleri eşit hakka sahiptir. Her üyenin “Genel Kurulda” bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır.

Üyelik başvurusu internet sitesinde yer alan formun doldurulup, dernek adresine posta ile göndermek suretiyle yapılabilir. Üyelik başvurusuyla birlikte giriş ödentisi olarak 30.00 TL dernek hesabına yatırılır. Üyelik başvuruları 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirir ve olumlu ya da olumsuz olarak karara bağlanır ve başvuru sahibine bildirilir. Başvuruları olumlu değerlendirilenlerin üyelikleri, üyelik kabulünün bildirildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Olumsuz olarak değerlendirilen başvuruların giriş ödentileri  sahiplerine iade edilir. Üyelik aidatı aylık 5 TL’dir.

Üyelik başvurusu için gerekli olan diğer dokümanlar:

  • 3 adet fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön ve arka yüz)
  • Giriş ödentisine dair banka dekontunun kopyası
  • Banka Hesap No:  T.C. Ziraat Bankası Ulus Şubesi 36261333-5001 nolu Arkeologlar Derneği Hesabı
  • Şube Kodu : 683, İBAN : TR410001000683362613335001

ÜYELİK BAŞVURU FORMU

 

Üyelik için gerekli belgeleri hazırlayıp dernek adresimize gönderebilirsiniz.

Adres: Kale Mahallesi Kurnaz Sokak No: 5/1-2 Altındağ / ANKARA

Telefon: 0533 390 56 26

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir