ARKEOLOGLAR DERNEĞİ ARKEOLOGLARA İSTİHDAM YARATMAK AMACIYLA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA PROJE BAŞVURUSUNDA BULUNDU.

“İşsiz Arkeologların İstihdam Sorununa Çözüm Yolları Bulmak ve Toplumda Kültür Varlıklarımızın Farkındalığının Artırılması Projesi” ile arkeoloji bölümü mezunlarının işsizlik sorununa çözüm bulunması amaçlanıyor.

İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere yönelik proje yardımları çerçevesinde yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda, özellikle serbest arkeologların çalışma sistemi ile ilgili AB üyesi ülkelerin yapısal mevzuatı incelenerek, ülkemizdeki durumu iyileştirecek uygun istihdam politikaları ve önerileri geliştirilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi bir rapor halinde sunulacak. Hazırlanacak rapor ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alternatif çözüm yolları sunulacak.

Projenin Amacı:

Türkiye Arkeologlar Derneği’nin yönetim ve işlevsel kapasitesini arttırarak, derneğin karar alma mekanizmalarına katılımın arttırılması ve halen işsizlik problemi ile boğuşan arkeoloji bölümü mezunlarının işsizlik sorunlarına çözüm üretebilmek için özellikle AB üyesi ülkeler başta olmak üzere, gelişmiş ülkelerdeki mevcut durumun incelenerek bir rapor hazırlanarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na alternatif çözüm yolları olarak sunulması ve bakanlık ile özellikle işsizlik sorunu ile karşı karşıya olan arkeologların arasındaki diyalogun arttırılması projemizin ana amacıdır. Projemiz aynı zamanda, ilk ve orta okul çağındaki öğrenciler ve aileleri ile bazı kamu kurumlarında çalışanların kültürel ve tarihi zenginliklerimiz konusunda farkındalıklarını arttırarak toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmayı hedeflemektedir.

 Projenin Konusu:

Üniversite mezunları arasında işsizliğin en yüksek olduğu bölümlerin başında Arkeoloji gelmektedir. 2013 yılı ÖSYM verilerine göre, Türkiye’de 40 üniversitede bulunan arkeoloji bölümlerinin kontenjanı 2524 kişidir. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2013 yılı içerisindeki arkeolog istihdamı sayısı ise sadece 19 ile sınırlı kalmıştır. Buna karşın AB üyesi ülkeler gibi gelişmiş ülkelerde arkeologlar kendi mesleklerini bağlı bulundukları ülkelerdeki resmi kurumların denetimi altında serbest piyasa koşullarında icra edebilmektedir. Bu durum arkeoloji mezunlarının çalışma alanlarını devlet kurumlarına ilave yük getirmeden genişletmektedir.

Benzer yasal ve yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile Türkiye’de de soruna çözüm geliştirilmesi mümkündür. Son yıllarda özellikle işsiz arkeoloji bölümü mezunlarının bir araya gelme çabaları ulusal ve sosyal medyada kendinden söz ettirmeye başlamıştır. İşsiz arkeologların sosyal medya’da bir araya geldiği ve çeşitli kampanyalar ile seslerini duyurmaya çalıştıkları “Arkeolog İstihdam Platformu” bu çabalardan biridir. Türkiye Arkeologlar Derneği, ülkemizde konuyla ilgili kurulmuş olan ilk ve tek STK’dır. Derneğimiz, Anadolu kültürünü ve tarihi zenginliklerini koruma ve geniş kitlelere yaygınlaştırmayı kendine görev saydığı gibi, meslektaşlarının da sesi olmaya, onların en temel hakkı olan ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 23. maddesine uygun olarak “herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı” için çaba sarf etmektedir. Bu nedenle projemiz kapsamında, özellikle AB ülkelerindeki serbest arkeologların çalışma sistemi ile ilgili AB üyesi ülkelerin yapısal mevzuatı incelenerek, ülkemizdeki durum iyileştirecek uygun istihdam politikaları ve öneriler geliştirilerek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na resmi bir rapor şeklinde sunulacaktır. Buna ek olarak ülkemizde “kültür” kavramı özellikle de “tarihi kültür” henüz toplumun tüm kesimleri tarafından yeterince benimsenmiş değildir. Toplumun pek çok kesiminde herhangi bir tarihi veya arkeolojik obje define veya satıldığında çok para kazandıracak bir meta olarak algılanmaktadır. Bu nedenle projemizde pilot olarak seçilen ilk ve ortaokullardaki öğrenci ve aileleri ile bazı kamu çalışanları için müze ve ören yeri gezileri düzenlenecek ve bu alanların kültürümüz açısından önemi derneğimiz üyeleri tarafından verilecek rehberlik hizmeti ile katılımcılara aktarılarak ve farkındalık yaratılacaktır.

 Projenin Gerekçesi:

Hali hazırdaki mevcut sistem ve kanunlara göre mezun sayısına oranla kamu’da ve özel sektörde istihdam edilme oranları düşük olan arkeoloji bölümü mezunlarının, çalışma alanlarını genişletmek için AB üyesi ülkelerin sistemini inceleyerek Türkiye için uygun modeller, henüz ne kamu ne de STK’lar ne de üniversiteler tarafından geliştirilmiştir ve ilgili resmi otoritelere öneri olarak sunulmuştur. Projemizle şimdiye kadar üzerine gidilmeyen bu eksiklikle ilgili gerekli çalışmalar yürütülecek olup, sorunun çözümüne katkı katılımcı bir modelle sağlanacaktır. Türkiye’nin her hangi bir yerinde her an karşımıza çıkabilecek tarihsel mirasımıza ait kalıntılar, maalesef toplumun tüm taraflarınca aynı önem derecesinde benimsenmemektedir. Zaman zaman yazılı ve görsel medyaya yansıyan tarihi eser yağmacılığı ile tahribatlarla ilgili haberler bu durumu yansıtmaktadır. Binlerce yılın mirası olan ve gelecek kuşaklara bizden öncekilerin bize bıraktığı gibi aktarmak zorunda olduğumuz kültürel mirasımızın korunması konusunda, öncelik gelecek kuşaklarımız olan çocuklarımız eğitilmesi oldukça önem taşımaktadır. Bu nedenle projemiz seçilen pilot ilk ve ortaokul öğrencileri ile onların aileleri ve pilot kamu kurumlarında çalışanlara yönelik olarak farkındalık arttırma amaçlı kültürel geziler ve faaliyetler organize edecektir. Bu sayede derneğimizin mali kısıtlamalardan dolayı istendiği seviyede etkin olmayan yönetim ve işlevsel kapasitesi de arttırılmış olacaktır.

L1120714-001L1120710-001 L1120712-001

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir